Uneton

All ẃor̀k,͜ ͏n͠o ͟play̛ m̵akes To̴mi͝ ̛a ̶d̡uĺl bo͢y҉.̛ All̢ ̷w̴ork, ̵n͡o pl̷ay ma͠kes Tom͘i̛ ͝a҉ d̴ull̸ b̕oy̛.̸ A͢ĺl wo̶rk,̸ ͡no̶ pl̢ay ma̵k̴e̴s Tom̴i͜ á ͢d̴u͟l̵l b̴o͜y.͟ ̕A͘͟l͞l̶͜ ̨͟wơrḱ̨,̸̧ ̀n͟͞o͠҉ ̢͡p̨l̀a͟͝y̛͏͞ ̧m̵a̴͞k͏̕és̴̢ ͡T͢͞o̢͢m̀i̸ ̢a̸͟ ̶͢d̡҉u҉l̴̀ļ̧ ́͘̕b̕o̷͠y̡.͏͢ ̀͜͞A҉҉͢l̕͟l̛͏̡ ́w̶ork̨̡,̨̡ ͟n͘͜o̶̧ ͏̷̵p̢͢͞la̕y̛͠ ̢̛͡mak̷̀es̛ ̸̕T̀o̡͟m̵i̧͘͜ ̶͜ą͠ ͠͏d͠uĺl̨̧ ̧͞b̵o̴͜y̴̛͏. ̷A̶̛l̨̀l̢ ̕w̛o҉̷͡r̷k̸̵, ͢͞n̷̕o̡̡̕ ̡͡p̷̀ĺ͞ay̶҉̷ ̷͞m̢a͟͠k̷̡e̷͜͞s ́͢T̨̀͟o͝m̸͢i͘͟͞ ̶҉a҉ ̸͝d̷͠ưl̷̵l ̢͞b̴̕o̴y̨.̀ ̷Ǎ̮̅̊ͩͣͭ̉̀l̰̰̟͚̊ͥͤ̾ͬl̟͓̱̎̽̊̚ ̯͈̻̫͛́͛ẉ͙̤͈͔̫̖̼̂̂̎ͧ́͑o̥̦̣̦̱̪̣̣̊ͥ̉ͥ̾̉r̰̲̗̬̻̋ͦ̿ḱ͔̽ͫ,̫͙̔̏ͪ̾̊̾͌̒ͤ ̺̫ͪͦ̄̋̑̓ͧn̜͓͕̱͚͓̪̤͋̉̒̌ͥ̽ͩͩͅo͇͓̲͉̱̳͎̤̠͋ͦͧ ̰͇̼̖͕͈̓̓̀p̹̹͗ͭ͛̒͌͌l̝̭͗ͨͬͫͩ̓ͅa͇̖ͯͥ́͗̓̇y̳̥̘̗̺̌̂̑ͦͧ͑͊ͯ ̙̼͕̞̲̯͖̦̜ͫ̃ͤͮ͌̅m͈̤̳̌̔ͭ͛ͤ̔ͮ̚ȁ̞͎̱͎̰̌̅k̲̳̳̹̖͔̘̯̣͗ẽ͉̗̿s̪͍͉̳͓̮̻̺̄̀̔̈ ̻̜͚̙̩̮̩͎͉͋͛̚T͇̘̹̠̩̦̞̪̔̓̄̆ͧ̚ő͓̖̹̟͈̯͍ͧ̔̒́̂m͙̩͇͍̠̼͔̻̋͂i͓̝͍̤͈͔̳̺͛ͩ ̭͇͔̗̩̱̤̬̮͒̌̐ͨȁ͎̳͍̎ͦ̃̀̂ͅ ͖̋̄ͣ̌ͩ͐d̫̥̜ͪu̲̲̭̠ͦ͗̏̾͊̂l̥͖̠̥͙͉̞̘̈́̑ͩ̌͂̒ͪ̈́ͧl̼̜͑̒ ̗̺͉̯͉̭̤̺̇b̮͙̳͍̱̱̫͔͐̏ͪ̾̚ͅo̳͎̠͉͕͈̖̪ͮͨ͐̾̇ỵ̲̟͇̩̣̠̈́͂̃ͮͮ̊ͪ.̠͍̫̝̂̔͛͑̃̿ͮ̚ ̬̗̟̫̫̫͊̄ͅÁ̙̞̦̲̏͗ĺ̖̭̱̟̼̯̥̌l̺͕͊̎̿̀̃ ̰̰̂̏w̝̗̦̻̱͇͐͊̾̔ͪo̝͉ͦͯ̄̌ͪ͑̂̐r̖͕̘̻͇͇̖̘̋ͬ͂̓ͅk̮̥̖͎̖͓̻̠̈́͊,̲͙͚̼͕͕̩̟̉̾ͦͦͭ ͈̺̝̳͉ͨ͊ͩ̂́n̖͍͖͋̐̔ͧ̿ͧo̝͖̐̓ͨ̈́́̅͒ ̠̲̼̣͇̩̫͚ͨͯp̻̰̟̰̠̠̂͒̽͐ͬ͆̔l͈̖̎̌̉ͥ͌͊̑ḁ͔̝̦̹ͤ͌y̩̠̫̼͑ͫ̈̅ͤ̈́ ̭̦̦ͭ̈́̇ͯͅm͙̗͎ͤ̆̈́̿̏̈́a̙̣̝͙͎͕̽ͬ͌̓ͅk̦̭̥̻̲͉̽ͯ͒e̙̠̬͉ͨ͊ͤs̩ͨ̍̿̅̏͛̀ͅͅ ̤̠͖̰̻̞̙̝̌̔̐̓́ͣ̅͗T͓̩͖͉͚̺̑͋ͦȏ̘̲̫̘̫͔̖̝ͫͬ̔̒ͪ̍̂m͚͌̉̔̌ȉ͉̘̬͈ͮ͐͂̓ ̙̤̬̥͊̄ͧ̒̒ͮ̏̈a̖̩̺͙̯̞ͩ̋ͥ͑͊͊̎ ̥̘̞̆͊͂̐͋́̈́d̮̘̰̼͙̣̮̍͌̀̌͂̅͋̚u͍̰̭͔̰͋̽ͧ̋̍ľ͍̝̹͛l̰̬̭̳͚͚̻̂̔ ͚̭̤̻̤̣̈̇̾̿ͤ̋b͔̲͂̔ͧͤͧo̝͔͉͂ͮ́̌̌̔̈͑̔y͈̩̯͓̣̒͑̂͌̏ͭ̿.͇̬͑͆̌̃̏͂ͤͩ ̗̯̹̞̘̄̿̑̎̔A̩͖̋ͨͮ̆̐̾ͧ̚ͅl̫̼͉͑̍̅̍̀ͅl̟͍͒͛ ̮̩͋̓̔w̝̙̗̘̹̹̪͙͗͛̃͊o̮͔̯̺̦͙̺̗͗ͫ̅̌r̞̩̳͖ͯ̇ͯ͗ͩͅk͈͍̤̺̙͕̣͌̍̔̽͒̆̒,̥̻̬̣̇́̏ ̹̯̺̹̈̋ͣ̋̆n̫̲̲͕̹̮ͩ̅̆͑̂ͯͦͅo͍̳̲̯̞ͩ͑ͭ̆̃ ͍͗̓ͧ̓ͥͬͬp̠̝͖̟͚ͨ͑ͫ̊l͓̫̭̺̥̈́̔͑̐̐͋͋ͥͅȃ͈͙̦̯̝͊̂̑ͅy͍̬͇̩̱̲͎̱ͩ́ͩ ͔͔̞̰̦̔ͪͩͯ͛m͉͚̮̂ͨͬͩ̈ͥ̂a̱̜̭͍͖̭̟̠̾̍ͨ͒k͖̫̣̭̹̥͐ͬ͛͋ͩͪͯͅe̖̠͇̳̞̿s͓̞͈͔͙͍ͥ̄̔͂͌̽ ̗̪̘͉͍̃ͭ̄̈́͒̒T̯̿ͪ͊́̐̋ͮͧő͎̘̥̄͌ͤ̓͊̾̑m͇̥͕̣͍̞ͣͭ͛̎̉̉ͣͭǐ̘̜͇̘̜̽ ̣̰̺̬͙̞̳̾̉̎̄̇͂̀ͪ͗ä̠͖̞̫̱ͅ ̘̬͍̦̮̦̖͊̄͛d͚̰̪̠̣͑͛͋́u̳̮̖̤ͣ̎̑͆ͤ̋̑ͭͅl̟̑ͬͅl̻͉͛̎ͬ̈̈ ̳̲̟̙͎͙͇̞̺͆̌̐̊̄͛ͧ̍b͖̼̑̍͛ͮͭ̈́͐ȏ̬̬̮̦̗͋y̗̙̫̠͇̩͚̜̏͌ͩ.̳̣̞̉̋ ̖̩͕͈̳̇͊̑̅̽̍̌̈A̵̓͛ͧl̨ͥ́͘l̵ͧ͐ͪ̿̃̌ͯͣ ̓͌̈͏wͤͪ͒͘o̿̾͢͝r̎͛̍͏͡͝ḱ̅͂̅̓͆̀̕͝,̶̈̏̇͡ ̍̒҉ņ̛̇̿͑̔̚̕o̴ͩ͛́͘ ͐͋̈́̾͛ͥ̍͝p̵̑͆͗ͮ̔ͪ͜҉l̴̴̛̈́̐a͆͊͛̈́͌̉̌̓́͠͡y͑ͮ̀̑̓ ͗̽ͨ͠m̵̑ͮ́a̷͑̿ͥ̇ͭ͐k̸̶͌̈́̔̏͂̽̔eͣ͐͂̈́̚̕͢͡s̍ͯ̈ͩͭ̅̀ ̡͛̄̒͑͑ͬT̷̑̿̆̿̑̍̈́̀͏̕ó̿̃ͩ̏̀͢m̵ͦͥ̐i̐͊̈́͊͑͑̋ ̸͂̂̓̈́̐a͑ͮ̄͒̊ͧ ̿ͦ̌ͮ̈́̀͏d͛̀̏̎͌̐͋ͯ̀u̷̿̿͞l̴͌̐ͨ̎͌̇ͯl̢ͮ̐ͫ̅͢ ̅̐̀̽̓̀̚b̀̃͆̑̉ͨ̈́́̂͜ô̔́͗̊ͯ̒ͮ͟y̵̒͌͘.͗ ̴̈́̔A̴̢ͦ̄ͦ̎͗ͫl̾ͩ͊̉ͤ͒̒̇̅l̏ͥͧ͏̡ ̎͑ͮ̑ͦͤ̏̄̀͢͞w̋̓ͯ̈ͧ̓͑͝o͂̆̅͊ͥrͥ̽ͨͭ͝ķͪͦ͝,̍ͫ͋ͪ͐͘ ̷̧̊͆͞n̚͜oͨ͌ͨͤ̈́̆̆ ̃̆p̶͐͊̕l̵͋͌̒̿̄̏̚̚ǎ̃̒̿̅ͤ͆ỹ͏ ͣ̿͑̽͌̇ͯ̐͘m̧̄aͣ̄ͩ̕͝ǩ͆͋̔̐́̚̚eͮ͌̀š̷͐ͮ ̨ͩ̽͢͡T̽̄͏҉ǫ̛̍͒̐̉ͯͪ͡m̵̢ͨ̓̀ͪ̈́͌̂̈́̍i͂ͥ͗́ͦ͘͞ ̍ͮ͟͏a̴̴ͮ̐ ̶̛ͣͧ̐͋̈̀̉́̚d̑ͨͩͮ̌̿̈̾̕u͗̌͐ͣ̏͋ͫ͠҉l̾ͯͮͣ̅̈́͐̕͞ļ̃ͩ̾̉ͣͮ̀ ̔͂̐̕b̶ͭ̊ͤ̉͊̅̍͋̕ǫ̂͐̕͟yͨ͊ͦ̌ͤ.̐̅͝ ͥ̕͝A̴̓̆̽ͥͨ̏̓̓̓ļ̅̽͆ͫͮ͜l̵̛͆͡ ̸ͣͬ͝w̨͒ͯ͊ͧ̊̊̏̓̀͘͘ơͬͧͣͨ̆̒ͦ̓͟r̛͗͛̾̑̽̍̊̉k͒͐̎̈͆̋ͮ̚͢,ͩ̏͒͗͐̓͌ͥ̓ ͦͥͩ͋ͬ́͢n̸̡͂ͭ͆ͯͪ̈͒ȏ̸ͫ ̅̎ͭ͊͒̎̈́̕p̵̄ͨĺ̸ͯ̀̅̔̑̄aͧͭ͞ÿͩ̉̀̅̑҉̧ ̉̔̃͡m͒̄͗̿͏̵͠ȃ̷̵̌̐̓k̡̍͆ͭ͜eͧ̃̇͑͌͊ͧͨ҉̀͠sͩ͌ͬͩ̎ͥͯ͠͠ ̽̄͆ͩ̊́T͊̓͌ͨ͑͘͞oͫ̍̀͟m̧̓̋i̶ͪ̇̽ ̧̡̏̉̓a̴ͮ̋̾̆̒͏ ̶̈́ͧd̈́ư̷͂̿͌͗̊l͗̈͒ͣͨ̊̌̈́lͭ̾ͨ͂͘͝ ̋ͨ̈́͒͛̐b̢̋͂ͭ̋ͦ̏̑̓̀͞o̓ͭͤ̽̇y̑ͬ͌̃̈́̚.ͨ͟͝ ̸͊ͣ͠͞Ȁ̧͞l̽̌ͥ̾̔̌̔͝ļ̔̌̎͛̃̌̾̈́ ͆̂̽́̚͞w̨ͧ̔̿͋̇̉͜ö̵́̓͂͐ͪͭ̚ŗ̔͒ͫ̾͊̐k̈ͦͬ̈́ͫ͢͏,̴̴̆̓̉͌̋̾̃ ̅̆̅n̈́̊͑͞ȯ͂̄ ̢ͥ͋ͮ͗͂͊͒p̃ͣ̿ͮ̕͢l̿͑͒ͨ̉͑̀͡aͨ̇ͪͬ̄ͪ͂̐͜͡ŷ̡̈̀̑̂ͫ̓ ̴̉̎̇ͬ̂̒͂ͨ͜m͗̂ͨ̅ͨͬ̌͏̡āͬ͒̈ͧ͊͂͜͝kͬ͒̐ͪ̿ͧ͜ē̅͡͏s̶̆ͨ̈́ ͒͋̌̋ͮ͐ͯͦTͮͬo͑͆̍ͨ̊̇̂mͯ̉̉ͭ́̀͡i̷̧̓̈́̃ͣͮ͡ ͬͪ͒̃̏ͦ͊a̿ͩ̔͐̆ ̷̅d̈́ͤ̎̃̏̓ͥͣ͟ů̷̓͆l͗͌ͣ̀̌ͤ̕͘lͤͩ̋ͯ͗̒̅ ͧ̉̊̋̐̑ͤ͝b̑͋ͤͮ̍ͫ͂͆͟͏̷o̡̧͑ͨ̄̐̍y̸͒ͭ̄̚͟.̵̍ͤ͆̽ͭ͋̏̄̀ ̆͢͞҉A̡̡̿̓̌l̇̓̓ͧͩ̋ͥ͢l͌̿́ͣ̑ ̶̢̒̂w̾̏̀ͪͣ҉o̢͐ͥ̃͡r̶̃̔̈̐͌̀k̷ͯ͐̓ͩ͡,̵̡̨͐ͪ̉̃̋ͫ̓͌ ̧̑̂͂̋̓͊͢͞nͧ͊ͪ͗͋ͧ͛͂oͪ͋́͘ ̶̃̇̕p̵ͩͣlͬ͗̍̾ͧ͝a̸ͫ͛̅̒͑̕y̍̅ͭ ̡̽̄́͑̌́͑m̊͊̔͟͠͠aͥͦ̃́͜͠k̎ͧ̄͋͊͝ė̷̊̀̀s̨͆͐̓͊̒ͮ́ ͐ͩͭ̊̉̆̄T̵̛̃̏҉ǫͪ͒̀m̋ͮǐ̷͒͂͆̽̒ ̴̧̈̒ͦaͬ̑͐̇ ͤ̽̂d̆ͨ͠͝ư̴ͯ̔̇͊̓̈͂ͬ̿͠l̛ͥ̒͊͑̔̌̏ͣ̀͜l̸͛̂͊̎̈́ͬ͛̚͟͜ ͂ͥ̿̋̍̒͘b̧̡͋̎̅̀̉ͪͥͥ̋oͤ̚y̶ͩͩ̐̍ͦͭ̐͏.̸ͫͨ̾͛̓ͥͮ̋͞ ̔ͥ̍̀ͬͭA̵ͦ̎ͩ̀̐̑ͣ̿ͥ͠l̴̡ͭ͂ͫ̀́ͥ̍̊l̏̄ͧ̊ ̴̛̋ͬͯ͒̈́́wͮ͐̎̏ͬő̐ͨ̃͘͞r̸͛ͯ̑ͯ͛̅́͡kͧ̽̃̍ͨ̓̐̚̚,̂̃҉͠ ̄̃n̢̒̔̓̉̇̈́o̢ͫ ̸ͯ̈ͮ̈͊̇̀p͒̃̑̓̅҉҉ļͧ͋̚͜a̵ͭ̿̅̓̍͆̕͟y̒̾́͜͢ ̔ͨ͑́m͛̌͆ͣ̇͌͏a̧ͪ̇͊ͭ͂̊̂̒̄kͨ̆͛̓ͯ͛e̅ͮ̓̒̎̿̓s̢͐ͭ͂ͮ͌́ͭ͛ ̵̵̊ͨŢ̵ͣ̇ͩ͋ő̏͋͏̀̕m̸̴̽͛͒̒̑ͫͦ͠i͗̎̊̊ͪͯ͊ ̵͛ͮ̃̅̉a̔ͬ͜ ̶ͥ̊̈́̔̚ḑ͌͟u̡̔ͪ̾̽ͤ͗l̨ͬl̵͑ͬ͗̇͆ ̡͋͒̀́͞b̷̧ͯ̄ͨ̏̉͢o͋̽ͣ̐̐̿̓́̀ỳ̧̨̃̃ͯ̐̚.ͣͮ̍̈́͏͝ ̷̅ͮ̈́͊͌̉̈̊̄̀̕Ã̡̍̈̏ͬ̚ľ͋̑̕͡lͪ̌ͥ̋̍ ̶͐͊̊́ẇ͒͏̵̸o̎ͯ҉͞r̶̓̂̑͐̇ͣ̓̿ͪḱ̓͂̂͞,̌͆ͭ̿ͥͩ̇̿͢ ̨͂ͩͯ́́n̨͋̓̌̽ͩͮ͗ͭ͡ō̴̧ͭ ̵̴ͥ̽p̶ͦ̂̀͐ͬ̾̇̃͞l̷̏̒ͩͯͬͫȧ̈͛̑͡y͌ͯ̒͌͑ͫ͢ ͊̀mͭͭ͆̏̄̃ͮ̌͢͝a͒͂ͨk̨ͬ̃͐͏̶ē̒ͣ̀́ͯ͐҉̢sͬ̏͌ͣͤ͂ ̑ͫ́ͧ̓̉ͨ̈͝͡T̈̅͆̌̆̓̚͟҉̵oͯͣ̇̆ͩ͒̑̇̎͜͞m̨̓ͯ͗̚i̢ͣ̄͑ͤͨͣ̐͋͂ ̡̔̅̇̀͢a̷̷ͨͤ̐͌ͩ͒̚ ̢̡͑̑͗ͫͧ͆͘d̛ͦͥ̑ͨ͟͏ǔ̶̴ͫͧ̾̒̃l̓͂̊͗͊͑̓ͥ́l̛̋̓̇ͧ̇̏͐͋́ ̶ͮ̀̕bͪ̑̃̇̃ͨ҉ǫ͋̋̈́ͭ̋̑̔̊́̕y̡̨̒̓͡.̈̂ ̷̽͂͢Ǎ̆ͨ̓̈ͣͫ͟lͦͨ̎l͛̇ͮ̄҉̶ ̒̃ͭ̑͜͡w͑̌͡ő̈̒̔̎͂̋҉r̛͐̊̋̍͘kͫ̒͗,̸̧̉͂̏ͬ ̴̆ͦ̏̂̍̿̈͞ň̃́͑̔ͩͮͨ̏ō̵̡̑ͬ̓͐̈́̎͂ ̐ͦͨ̌̈́́̕͢p̧ͤ̃̊ͣ̽͆̋͟l̷ͨ̐̔͗́̽ͨ͗̂ä́ͭͨ͐̽̑ͥy̴̔̎̎͟ ̛͑͜͟m̓͗͏̨a̅̾̆̍̈ͭ̇̂͢k̷͗͝e̢̧̿ͣ͐͆̊̓̚͟s̈́ͨ͐͐҉̕ ̸̴ͤ͂̍̎̄̿͊́T̂̏̾̀͛ͦ̇͒o̊̏m͆͐͆ͬͣ̈͊̿́͘i̧͆̋ͣ̚͟͡ ̴͒̌a͛̿̈́͌ ̀ͨ̽dͯ͋̎ͣͩ͜͏ú̢̽̀̋ͩͦ̀̾̆͢l̛̊̽ͦ̊́̚͠lͯ̋ ̧ͣ̎̋ͩ̅ͪb̶̧ͦͣ̄͆ͯ̕oͯyͪ̂͛̓̌́̏̎̚͏͠.̐ͦͯ ̸ͣ̿͆͋͜A̶̿̏͛͂͊́l̴̓̒̑͠l̒̄͆͒̽ͮ̚͠ ̵ͬ̏ẁ̏̋̊o̒̓̈͑̀͢r̨̽̊̐̀̅ͧk̔ͥ́ͥ̍͊̚͝͞,ͯ͆̀ ͑̃n̶͛͑̿̓̐͂o͐͌̐̉ͣ̽̑ ̡ͣͥ͑̓҉p̨̛͌̐͑̋ͯ̂̃l͌̀̊̒͂͠͏a̋̂҉̕y̆͗ͮ̀͊̐́ ͯͧͣͬͪͯͦ̔m̷̌̄̇ͯ̓̓̚͡a̅ͮ́͏k̛͋ͦ͟e̊̊̍ͫ̊́ͩ͂̄͟s̸͑̔͗͌̊͟ ̴͛̃ͯͪ̋̈́ͬ͜T̨̢ͦͭ̓o̡ͤm̓͡͞i̿ͭͤͪ̚͠ ̉͐̏̍͒̌͟å̑́̀ ͗̐̍ͤͭͧ͟d̡́̌͘u͐͊̀͛̀l͛͐͒̔͘͞l͊ͦ̈͐̃́͠ ̧ͣ͝b̡̛ͦ̒͂͒́ȍͪ̒͊ͨ̕y̔̈́ͦ̔ͯ.̢̌ͭ͑̍ͧ̐ ̢ͫͦ͒

V̨̜̺̙̲͎̹̗̲͜ͅä҉̺̼͍̣͇h̨̛̩͚̪͎͔̯̞ͅä̛̟ṋ̩̠ ̜͔̹͈̯̕͠n̡͈͖̱̟̹͙̟̭i͎͔͍̠̲͎͔̱i̩̙̹͘̕ͅn̴̨̝̞͇̭͢k̪̻͇͙͔̜̥̕u̡̙͜í̧͙͓̥ǹ̨̜̩̫̤̳̗͓͘ o͜lͯͬḯͨ̄̈̃̌sͯ̑ͮͣi̊ͭ ͊ͮͪ̔͟ųͣͫͤ̀ͪ͒̄nͫ͡e͌͡t̅̐ͬ̎oͤ͂͛͠ňͮͯt͑ͣa̕ ͬ̈̑̏̑y̌͂ͭͮ̈́̏ö̋͆t͢ä́

Vastaa